۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۷ مرداد
نام و نام خانوادگی  عکس  رزومه 

دکتر رضا ملک پور افشار

 

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات پاتولوژی و سلول های بنیادی

پست الکترونیک: malekpour@kmu.ac.ir