۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۷ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ دوشنبه ۱۷ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۲۷ دي   

بررسی بیان RNA های غیرکد کننده SnhG6 و LinCoo545 در نمونه های سرطان سینه و تاثیر مهار این RNA ها بر روی رشد و تکثیر رده ی سلولی MCF7

بررسی بیان RNA های غیرکد کننده ES1,ES2,ES3 در نمونه های سرطان سینه و تاثیر مهار این RNAها بر روی رشد و تکثیر رده ی سلولی MCF7

بررسی بیان mir-19 وmir-21 در سلول های MCF7 مقاوم به دارو

بررسی اثر یک ترکیب اندولی جدید بر بیان ژن های BCL2، Bax و NANOG در سلول های رده ی NB4

بررسی بیان ژن Zscan در بافت Brain

بررسی مارکرهای پیری گلبول های قرمز

بررسی بیان واریانت های ژن ZFX در نمونه های بافتی سرطان پستان و تاثیر مهار بیان این ژن در رده ی سلولی سرطان پستان MCF7

مقایسه حساسیت و ویژگی پاپ اسمیر , HPV typing , VIA,کولپوسکوپی در غربالگری سرطان دهانه رحم در بیماران با نقص ایمنی ثانویه مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان افضلی پور در سال 96-97

بررسی ویژگی وحساسیت یافته های سیتولوژیBAlدرمقایسه با یافته های بیوپسی و روش TBLB دربیماران مراجعه کننده به بیمارستان افضلی پور از ابتدای سال1393 تا پایان شهریور1396

تعیین میزان حساسیت عوامل میکروبی مولد عفونت های ادراری به انتی بیوتیک های رایج مصرفی در بیماران سرپایی مراجعه کننده به آزمایشگاه های تشخیصی طبی شهر کرمان در سال 1396

بررسی فراوانی اختلالات آزمایش اسپرم در مراجعه کنندگان به آزمایشگاه های شهر کرمان از سال 1385 تا 1395

بررسی فراوانی مارک Anti EPCAM در بازال سل کارسینوم و اسکواموس سل کارسینوم و ملانوم بدخیم پوستی بیوپسی شده در بیمارستان افضلی پور کرمان از سال 1396-1394

بررسی فروانی موتاسیون ژن jak2 در بیماران مبتلا به اختلالات میلوپرولیفراتیو در شهر کرمان در سال 1392 تا 1397

ارزیابی مورفولوژی و ایمنوهیستوشیمی لنفوسیت ها در نمونه های مغز استخوان در بیمارستان شهید باهنر در سال 1393-1397

بررسی پلی مورفیسم های ژنRAGE (429T/C ,374T/A ,GLY82SER ,1704G/T 2184A/Gو 2245G/A) به روشRFLP-PCR در بیماران نفروپاتی دیابتی
بررسی هیستوپاتولوژیک لیگامنت فلاووم و میزان فاکتور رشد IGF 1 خون محیطی در بیماران دچار تنگی کانال نخاعی
مقایسه ویژگیهای درموسکوپی و لامپ وود در تشیخص ضایعات ملاسما و تایید با بیوپسی
تشخیص مولکولی پاپیلوما ویروس انسانی در نمونه های ادرار و به طور همزمان با نمونه های گردن دهانه رحم در زنان با سرطان سرویکس و تعیین ژنوتایپ با روش Real-Time PCR
بررسی مقایسه نتایج درمانی شکستگی های دیستال رادیوس با و بدون تزریق stem cell (مطالعه حیوانی روی خرگوش)
بررسی همراهی ضایعات بدخیم پستان با انواع ضایعات خوش خیم در صد بیمار
بررسی CK 5/6 و CK17 در نمونه های پاتولوژی و اثرات آنها بر پیش آگهی بیماران مبتلا سرطان پستان در شهر کرمان
مقایسه بیان p63، p16  و CK17 در atypical aquamous metaplasia و Cervical Intraepithelial Neoplasia(CIN)
نقش آنتی بادی مونوکلونال CAL2 در تشخیص موتاسیون CALRETICULIN در نمونه بیوپسی مغزاستخوان بیماران مبتلا به نئوپلاسم میلوپرولیفراتیو (MPN) بخش هماتولوژی بیمارستان باهنر کرمان از سال 1391 الی 1396
بررسی فراوانیT helper 17  در ضایعات جلدی بیماران مبتلا به سالک خشک حساس و مقام به درمان
بررسی آپوپتوز سلول های کلیوی به دنبال تشکیل کریستال های کلسیم اگزالات توسط اتیلن گلایکول بر روی موش صحرایی نر نژاد ویستار
برر سی میزان بیان میکرو RNA های miR-221 و miR-21 در مقاومت دارویی ناشی از انسولین در رده سلولی سرطان پستان MCF-7
بررسی میزان بیان ژن MRPA در نمونه های بیوپسی لیشمانیوز جلدی نوع مقاوم به درمان در فرم های حاد و مزمن و لوپوئید
بررسی شیوع ژنوتیپ های 16 و 18 ویروس پاپیلومای انسانی در کانسرپروستات استان کرمان بین سال های 1390- 1395
بررسی اثر گیاه  Daphne mucronataبر روی سطح سرمی استروژن، پروژسترون، گنادوتروپین ها و هیستولوژی تخمدان و آندومتر رحم در موش صحرایی ماده بالغ
بررسی وجود miRNAی احتمالی قرار گرفته در ژن E-کادهرین انسان و بررسی عملکردهای آن در رده های سلولی سرطانی و نرمال
بررسی اثرات استروژن و تاموکسیفن بر پاسخ دهی به لپتین ، در موش های ماده با سنین مختلف ، تغذیه شده با رژیم پرچرب و استاندارد تعیین میزان برخی سیتوکین ها و گیرنده α استروژن
بررسی ویژگیهای مرتبط با عود و رفتار تهاجمی موضعی در ضایعات بازال سل کارسینومای پوستی
بررسی اثر بخشی غشای فیبرینی سلولار بر ترمیم زخم دیابتی موش صحرایی
بررسی اثر بخشی غشا فیبرینی سلولار بر ترمیم زخم سوختگی درجه2
بررسی همراهی بین کمبود ویتامین D 25 هیدروکسی کله کلسیفرول و بیماری آلوپسی آره آتا مطالعه مورد شاهدی
بررسی اثرات ضد انگلی وآپوپتوتیک داروی دی سولفیرام&نانوذرات مس و بیان ژن MRD1 روی لیشمانیا تروپیکا در شرایط برون تنی
مقایسه میزان بار انگلی در نمونه های بیوپسی لیشمانیوز جلدی نوع شهری مقاوم به درمان در فرم های حاد و مزمن و لوپوئید با روش Real time PCRوRidely
مقایسه ترکیب شیمیایی سنگ های صفراوی در بیماران وابسته به مواد مخدروبیماران غیر وابسته در بیمارستان های شهر کرمان
بررسی فراوانی سندرم متابولیک و دیس لیپیدمی در بیماران مبتلا به لیکن پلان پوستی مراجعه کننده به بیمارستان افضلی پور کرمان
بررسی واکنش سلول های استروماییCD68 مثبتTAMs : ماکروفاژهای مرتبط با تومور،Tumor associated  macrophages درکانسر پستان وارتباط با grade ،stage و Ki67 درمبتلایان کانسر پستان شهر کرمان
بررسی بیان ژن SK1 بر روی پروژسترون رسپتور (-و+)در بیماران مبتلا به سرطان سینه
بررسی واکنش استروماییCD10, a-SMA درکانسر پستان درمبتلایان کانسرپستان شهرکرمان
بررسی ایمونوهیستوسشیمی سلولهای ایمنی به صورت کیفی و کمی در لیکن پلان پوستی
بررسی بیان ژنMDR1  در نمونه های بیوپسی لیشمانیوز جلدی نوع شهری حساس و مقاوم به درمان در فرم های حاد و مزمن و لوپوئید
بررسی مروری ارتباط استعداد ژنتیکی پلی مورفیسم کدون 72 ژن p53 با خطر ابتلا به سرطان پستان در جمعیت ایرانی
بررسی اثر ترکیبی آنزیم کندروئیتیناز و ترهالوز بر سطح پروتئوگلیکان های کندروئیتین سولفات ، استرس اکسیداتیو و التهاب ایجاد شده در محل ضایعه نخاعی در موش صحرایی 
بررسی اختلالات پاتولوژیک ، رفتاری و پاسخ های ایمنی در آلزایمر القاء شده در حیوان آزمایشگاهی (موش سفید) آلوده به انگل توکسوپلاسما گوندی 
بررسی فراوانی عفونت ویروسی پولیوماویروس BK وارتباط آن با میزان بیان ژن کموکاین CXCL10 در گیرندگان پیوند کلیه ارجاع شده به بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بررسی فراوانی پلی مورفیسم -590 در ژن مولد اینترلوکین 4 و ارتباط آن با بیان 5-لیپواکسیژنازدر بیماران دارای پولیپوزیس بینی
جداسازی و کشت رده های سلولیالتهابیو هم بندی از نمونه های بیوپسی فرم های حاد،مزمن و لوپوئید لیشمانیوز خشک و بررسی هیستوپاتولوژی ، ایمونوهیستوشیمی ، سلولی و مولکولی آنها
بررسی اثر پیوندکندروسیت هایاتولوگ با استفاده از داربست فیبرینی و پریوست در بهبود ضایعات غضروف زانوی انسان
تمایز سلول های بنیادی مایع سینوویال ، پوست و مغز استخوان به سلول های کندروسیت در محیط سه بعدی بامهار بیانIL-1β به منظور افزایش بازدهی تمایز و پایداری کندروسیت
بررسی اثر هیپوکسی و شبیه سازی هیپوکسی بر تمایز کندروژنیک سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی
بررسی مقایسه ای پیوند اتولوگ کندروسیت های مخلوط شده با چسب فیبرینی با استفاده از غشاء های زیستی تجزیه پذیر در بهبود ضایعات غضروفی زانوی بز"
بررسی بافت شناسی و ایمونوهیستوشیمیآیی بلو ک های بافتی مبتلایان به لیشمانیوز پوستی به کمک دابل استینینگ
بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک ایسکمی در تخمدان پس از چرخش و بازگرداندن چرخش در رت
بررسی نقش هومون های استروئیدی جنسی زنانه در برخی از مسیرهای پیام رسانی سیتوکین های التهابی بعد از آسیب تروماتیک مغزی منتشر در موش های صحرایی ماده
بررسی سطح پلاسمایی متالوپروتیناز 9 در افراد معتاد به تریاک استنشاقی و افراد سالم در شهر کرمان
بررسی بار انگلی و خصوصیات ایمونوهیستوشیمی لیشمانیوز پوستی در بیماران مقاوم به درمان در استان کرمان
مقایسه اثر بخشی پچ امنتال با پچ تاکوسیل در ترمیم پرفوراسیون اثنی عشر در Rat 
مقایسه کمی ژن ماسپین بعنوان بیومارکر تشخیصی در پیشرفت مراحل سرطان پستان در بافت توموری با روش PCR
مطالعه تجربی اثر ترمیمی غشای فیبرینی غنی شده از فاکتورهای رشد پلاکتی و سلولهای بنیادی مزانشیمی با منشا پریوست در استخوان بلند خرگوش
مطالعه تجربی اثر ترمیمی پیوند استخوانی غنی شده از فاکتورهای رشد پلاکتی و سلولهای بنیادی مزانشیمی با منشا پریوست در استخوان بلند خرگوش

مقایسه کمی بیومارکر zfx سلول بنیادی در نمونه های سرطان سینه با شاخص های هیستوپاتولوژی ER,PR,Her2 با استفاده از از روش Real time PCR

بررسی اثرات ضد سرطانی و آپوپتوتیک نانو ذرات مس روی رده ی سلولی MCF7