۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۷ مرداد
             
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی تخصص           رزومه 

مریم فکری صوفی آبادی

کارشناس ارشد بیوشیمی

سوپروایزر آزمایشگاه -کارشناس پژوهشی-

«رابط آزمایشگاه»

Fekri.m1982@Yahoo.com  
مهسا ضیا سیستانی کارشناس ارشد میکروب شناسی کارشناس آزمایشگاه و کارشناس پژوهشی

Mziasistani@Yahoo.com

 
جواد دهقانی کارشناس ارشد  انگل شناسی  کارشناس آزمایشگاه Javaddehghan95@Yahoo.com  
مهناز محمدی زاده کارشناسی علوم آزمایشگاهی کارشناس آزمایشگاه Mahnazmohamadzadeh4435@Gmail.com  
ندا سفیدبر کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی کامپیوتر N.Sefidbar@Gmail.com  
سارا رشیدی نژاد  کارشناس ارشد میکروب شناسی کارشناس آزمایشگاه zemestoni.712@gmail.com  
پروانه نکوئی کارشناس علوم آزمیشگاهی کارشناس آزمایشگاه      
سارا پورشیخعلی کارشناس ارشد  ژنتیک کارشناس آزمایشگاه