۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۷ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ جمعه ۲۸ تير  

محققان در مطالعه ای ، والدین کودکانی که حاصل باروری معمولی بودند و آن هایی که به کمک روش های کمک تولید مثلی(ART) صاحب فرزند شده بودند، وضعیت تکوینی فرزندشان را از زمان تولد تا پنج سالگی فرزندشان در یک نرم افزار موسوم به Ovia Parebting app گزارش کردند. این تغییرات تکوینی یا نقاط عطف تکوینی گزارش شده با توجه به دستورالعمل های ارائه شده بوسیله CDC بود. هر دو گروه این تغییرات را در بازه های زمانی مشابه ثبت کردند. تنها تفاوت اندکی در 12 ماهگی وجود داشت، جایی که فرزندانی که از طریق ART بدنیا آمده بودند معیارهای مد نظر CDC را در مقایسه با فرزندان طبیعی بیشتر نشان دادند. شرکت کنندگان در این بررسی در آمریکا 1881 نفر بودند که پرسشنامه های مد نظر را کامل کردند. در این بین 229 زوج بوسیلهART و 1652 زوج به صورت طبیعی باردار شده بودند. این مطالعه از این جهت صورت گرفت که برخی از شواهد حاکی از اثر ART روی تکوین کودکان بود و به عقیده برخی ART منجر به تولد زودرس این بچه ها و کاهش وزن آن ها در زمان تولد می شود که هر دو مورد با تاخیر تکوینی همراه است. اما مطالعات بیشماری نیز نشان می دهد که ART اثر منفی روی تکوین فیزیکی و ذهنی کودکان در مقایسه با کودکان طبیعی ندارد. اما این مطالعه برای اولین بار تغییرات تکوینی کودکان را از چشم انداز والدین شان ثبت کرد و نشان داد که از نگاه والدین تفاوت تکوینی زیادی بین هر دو رویکرد وجود ندارد، هر چند برای رسیدن به قطعیت بیشتر نیاز به بررسی روی جمعیت بیشتر از کودکان در مناطق جغرافیایی مختلف است.