۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۷ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ سه شنبه ۱۸ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ سه شنبه ۱۸ تير   

تیمی از محققین در دانشگاه موناش برای اولین بار نشان داده اند که دو تنظیم کننده اپی ژنتیکی جدید(TAF5L و TAF6L) در حفظ خودنوزایی سلول های بنیادی جنینی نقش دارند. هم چنین آن ها دریافتند که این پروتئین ها c-Myc (یک ژن سرطانی شناخته شده) و شبکه تنظیمی آن را نیز فعال می کنند. این دو تنظیم کننده ژنتیکی(TAF5L و TAF6L) با استفاده از غربالگری های ژنتیکی که به کمک تکنیک CRISPR/Cas9 انجام گرفت از بین 323 ژن اپی ژنتیکی مورد شناسایی قرار گرفتند. پیش از این وجود TAF5L و TAF6L شناسایی شده بودند اما برای اولین بار این مطالعه نشان داده است که آن ها چه کاری انجام می دهند و چگونه بیان ژن را کنترل می کنند. این مطالعه نشان داد که از نظر رونویسی TAF5L و TAF6L انکوژن c-Myc را فعال می کنند و OCT4 که تنظیم کننده اصلی سلول های بنیادی جنینی می باشند را نیز تنظیم می کنند. به عقیده محققین TAF5L و TAF6Lنقش حیاتی نیز در سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) بازی می کنند که نوعی از سلول های بنیادی پرتوان هستند که می توانند از سلول های سوماتیک بالغ تولید شوند.