۱۴۰۰ پنج شنبه ۳ تير
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی تخصص         

مریم فکری صوفی آبادی

کارشناس ارشد بیوشیمی

امور مولکولی

«رابط آزمایشگاه»

Fekri.m1982@Yahoo.com
مهسا ضیا سیستانی کارشناس ارشد میکروب شناسی امور کشت سلول Mziasistani@Yahoo.com
جواد دهقانی کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی هیستوپاتولوژی Javaddehghan95@Yahoo.com
مهناز محمدی زاده کارشناسی علوم آزمایشگاهی الایزا Mahnazmohamadzadeh4435@Gmail.com
ندا سفیدبر کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی کامپیوتر N.Sefidbar@Gmail.com
مرتضی خالقی کارشناسی ارشد بیوشیمی فلوسایتومتری Mkhalegi85@Yahoo.com
بتول سجادی کارشناسی علوم آزمایشگاهی مولکولی Afsanh1342@Yahoo.com
زهرا شیخ شعاعی کاردانی  علوم آزمایشگاهی هیستوپاتولوژی Z.sheikhshoaei@Gmail.com