۱۴۰۰ پنج شنبه ۳ تير
نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی         

رضا بهرام آبادی

دانشجوی دکتری تخصصی- پژوهشی  پزشکی-مولکولی

"Phd By Research"

 

_