۱۴۰۰ جمعه ۴ تير

مدیر اجرایی مرکز

 دکتر عباس مرتضایی زاده
دکتری پاتولوژی بالینی/سرجیکال

پست الکترونیکی:Dr.Mortezaeizade@yahoo.com