۱۴۰۰ پنج شنبه ۳ تير
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی تخصص         

شهریار دبیری

دکتری پزشکی

پاتولوژی بالینی/ سرجیکال

Dabiri12@Yahoo.com
سیمین شمسی میمندی دکتری پزشکی درماتولوژی -
رضا ملک پور افشار دکتری پزشکی پاتولوژی بالینی/ سرجیکال Malekpour@Kmu.ac..ir
مریم ایرانپور دکتری پزشکی پاتولوژی بالینی/ سرجیکال Dr.iranpour.86@Gmail.com
الهام جعفری دکتری پزشکی پاتولوژی بالینی/ سرجیکال Ejfarda@Yahoo.com
منظومه شمسی میمندی دکتری پزشکی فارماکولوژی

-

بهرام پور سیدی دکتری پزشکی جراحی Pourseyedib@Yahoo.com
وحید معاضد دکتری پزشکی خون و آنکولوژی Moazed_vahid@Yahoo.com
محمود کریمی مبارکه دکتری پزشکی ارتوپد -
محمد رضا لشکری زاده دکتری پزشکی جراحی Lashkarizadeh@Kmu.ac.ir