۱۴۰۰ جمعه ۴ تير

 

034-33257318

034-33257318

stemcell.kmu.ac.ir

stemcel_lab@kmu.ac.ir

کرمان - بلوار 22 بهمن - دانشگاه شهید باهنر- دانشکده پزشکی افضلی پور- ساختمان بقراط - طبقه دوم - مرکز پاتولوژی و سلولهای بنیادی