چهارشنبه ١٣٩٧/٣/٣٠    EN

تجهیزات و امکانات

تجهیزات

بخش مولکولی شامل فضا های آزمایشگاهی مجزا:

 

دستگاه یخ ساز _ترازو_ شیکر _ ورتکس_ و ... _ColdRoomانواع هیتر

سالن مولکولی

 

بن ماری _ماکروفر _ انواع سانتریفیوز_ هود _و غیره

Extraction

 

Work station _ Termo cycler _ Real time PCR_Nano Drop_

Pre PCR

 

Gel Doc_ انواع الکتروفورز افقی و عمودی

Post PCR

 

دستگاه فلوسایتومتری

Flowcytometery

 

ست کامل وسترن بلات

Western Blotting

 

تمام وسایل و امکانات لازم برای تست های مولکولی و طرح های تحقیقاتی

 

تجهیزات

بخش سلولی

 

هود کلاس 2 _ انکوباتور مخصوص کشت سلول _ انواع تانک ازت _ انواع میکروسکوپ مانند موتیک ،اینورت فلورسنت ،میکرواینجکشن و استریو _ بن ماری و...

سالن سلولیوClean Room

 اتاق کنفرانس اینترنت و اتاق منشی